Denne Privatlivs- og cookiepolitik beskriver, hvordan jeg i forbindelse med den psykologiske behandling af dig indsamler, behandler, opbevarer og nogle gange videregiver oplysninger om dig.

Behandling af dine oplysninger
Som dataansvarlig er jeg forpligtet til at indsamle og behandle en række personoplysninger om dig, jf. Psykologloven og Bekendtgørelse om ordnede optegnelser for psykologer.

Typer af oplysninger
Som psykolog indsamler og behandler jeg følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):
Almindelige kategorier af personoplysninger:

 • Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, personnummer, køn, navn og telefonnummer på pårørende, som kan kontaktes ved behov, øvrige familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer, uddannelse og eventuelle sygemeldinger.

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

 • Helbredsoplysninger, seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold, oplysninger om tidligere og aktuel behandling af psykisk og fysisk lidelse, oplysninger om tidligere eller aktuelt misbrug.

Formål
Jeg behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Kommunikation med andre sundhedspersoner, læger eller sygehuse
 • Afregningsformål
 • Overholdelse af mine forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
 • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
 • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
 • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
 • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre o Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder

Frivillighed og samtykke
Når jeg indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til mig. Konsekvensen af ikke at give mig personoplysningerne vil dog være, at jeg ikke kan varetage formålene ovenfor, og herunder vil jeg ikke kunne behandle dig. Som psykolog er jeg omfattet af lov om tavshedspligt. Jeg videregiver ikke oplysninger om dig til andre med mindre, du specifikt giver samtykke hertil. Ved forsamtalen taler vi om samtykke.

Videregivelse af personoplysninger
Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold. I det omfang det er nødvendigt for den konkrete behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.
 • Der videregives oplysninger til andre myndigheder, kliniske kvalitetsdatabaser, Styrelsen for Patientsikkerhed, Psykolognævnet, Sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
 • Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (indsigtsret).
 • I andre tilfælde, og såfremt der foreligger samtykke, videregives oplysninger til forsikringsselskaber.

I særlige tilfælde kan der efter reglerne i Sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke. Det vil være tilfældet, hvis der er risiko for, at du vil begå alvorlig skade på dig selv eller andre. Hvis jeg får kendskab til, at et barns udviklingsbetingelser er i fare, har jeg underretningspligt. Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
 • Herudover er jeg forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af Psykologloven samt Bekendtgørelse om psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser.
 • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).

Tilbagekaldelse af samtykke. 
Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Brug af databehandlere
Dine personoplysninger behandles og opbevares hos mine databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra mig. Min databehandler er p.t.

 • Mango Apps ApS. Strandlodsvej 44, 3. sal. 2300 København S. CVR.: 35642536.  Kontakt: kontakt@terapeutbooking.dk (Databehandleraftale indgået maj 2020).

Opbevaring
Som dataansvarlig opbevarer jeg personoplysninger om dig, så længe jeg har behov for at varetage de ovenfor angivne formål. Jeg har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare disse i minimum 5 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde, hvor jeg er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet. Elektroniske journaler opbevares i terapeut-booking systemet jf. databehandleraftale. Fysisk data opbevares i aflåst og sikret stål-arkivskab.

Rettigheder og slettepolitik
Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”). I forhold til sletning, er denne rettighed dog modificeret af ”Bekendtgørelse om psykologers pligt til at føre ordnet optegnelse”, som bestemmer, at der ikke må ske sletning i journaler, men alene rettelse eller tilføjelse. Du har også ret til at klage. Hvis du er utilfreds med, hvordan jeg håndterer oplysninger om dig, vil jeg selvfølgelig gerne vide det og om muligt ændre det, du er utilfreds med. Hvis du ønsker at klage over min behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Cookies
Når du besøger min hjemmeside: www.mindful-interventions.dk indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre hjemmesidens indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies og undlade videre brug af websitet. “Cookies” er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus. Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til. Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte:

 • Facebook pixel (facebook.com)
 • Google Analytics (google.com)

Sikkerhedsbrud
Senest 72 timer efter at jeg er blevet bekendt med et eventuelt sikkerhedsbrud, vil jeg kontakte Datatilsynet, og hvis der er højrisiko for de berørte, vil vedkommende blive underrettet herfra. Bruddet vil blive beskrevet, og ligeledes vil jeg beskrive, hvad jeg har gjort for at begrænse omfanget af sikkerhedsbruddet.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte mig på mobil 26838302.

Adresseoplysninger på klinikken:
Mindful Interventions
v/ psykolog, specialist og supervisor Tine Norup
Strandvangsvej 11B 2650 Hvidovre
Danmark
www.mindful-interventions.dk
CVR: 32046002
Dato: 01.05.2020